Оперативна възвръщаемост на активите (OROA) - дефиниция, формула и пример

Оперативна възвръщаемост на активите (OROA), коефициент на ефективност или рентабилност Коефициенти на рентабилност Коефициентите на рентабилност са финансови показатели, използвани от анализатори и инвеститори за измерване и оценка на способността на компанията да генерира доход (печалба) спрямо приходите, активите на баланса, оперативните разходи , и собствения капитал за определен период от време. Те показват колко добре една компания използва активите си, за да генерира печалба, е вариация на традиционното съотношение възвръщаемост на активите. Оперативната възвръщаемост на активите се използва, за да се покаже оперативният доход на компанията, който се генерира на долар, инвестиран специално в нейните активи, които се използват в ежедневните й бизнес операции. Подобно на коефициента на възвръщаемост на активите, OROA измерва нивото на печалбата спрямо активите на компанията, но използвайки по-тясна дефиниция на нейните активи.

Формула за оперативна възвръщаемост на активите

Формулата за коефициента на оперативна възвръщаемост на активите е както следва:

Оперативна възвръщаемост на активите

Където:

  • Печалба преди лихви и данъци EBIT Ръководство EBIT означава „Печалба преди лихви и данъци“ и е един от последните междинни суми в отчета за доходите преди нетния доход. EBIT също се нарича понякога оперативен доход и се нарича това, защото се намира чрез приспадане на всички оперативни разходи (производствени и непроизводствени разходи) от приходите от продажби. (EBIT) е еквивалентен на оперативния доход.
  • Средният общ размер на активите е средната стойност на началната и крайната стойност на активите на компанията, използвани в нейните нормални бизнес дейности.

Формулата се различава от формулата за редовен коефициент на възвръщаемост на активите, както следва:

1) Той използва EBIT, а не нетен доход като числител.

2) Използва активите на редовните бизнес операции, а не общите активи като знаменател.

Пример за оперативна възвръщаемост на активите

Тим е капиталов анализатор, който иска да определи рентабилността на Apple Inc. Сред другите съотношения, които Тим използва, той решава да използва и OROA, за да определи нивото на печалбата спрямо оперативните активи на Apple. Той съставя следната информация от годишния отчет на Apple за 2018 г .:

Apple - Отчет за частичния доход

Apple - Частичен баланс

Тим изчислява OROA на Apple за годината, приключила на 29 септември 2018 г., както следва:

Примерно изчисляване

Тим заключава, че Apple е генерирала $ 0,1913 оперативни приходи на долар от оперативни активи.

Предимства от използването на оперативна възвръщаемост на активите

Подобно на традиционната възвръщаемост на активите, оперативната възвръщаемост на активите се използва за определяне на ефективността на бизнес операциите и рентабилността, генерирана от използваните активи. OROA се използва често от анализатори и инвеститори, които искат да пренебрегнат разходите за придобиване на активи, които могат да бъдат под формата на дълг (т.е. разходи за лихви Разходи за лихви Разходите за лихви възникват от компания, която финансира чрез дългове или капиталов лизинг. Лихвите са намира в отчета за доходите, но може да се изчисли и чрез графика на дълга. Графикът трябва да очертае всички основни части от дълга, които една компания има в баланса си, и да изчисли лихвата чрез умножаване на) или собствения капитал и ефекта на данъците може да варира в различните страни).

Няма „перфектен“ OROA - съотношението трябва да се сравнява спрямо конкурентите. С това казано, по-висок OROA е желателен.

OROA може да се използва:

  1. За сравнение доколко добре една компания използва своите активи сред компании, които работят в една и съща индустрия и са ангажирани в подобни бизнес операции;
  2. На основата на тенденция за сравняване на текущото му представяне с представянето през предходната година
  3. За да посочи колко добре една компания използва активите си, за да генерира оперативни приходи.

Ключови продукти за вкъщи

Оперативната възвръщаемост на активите (OROA) е подобна на традиционната възвръщаемост на активите Възвръщаемост на активите и ROA формула ROA формула. Възвръщаемостта на активите (ROA) е вид метрика за възвръщаемост на инвестициите (ROI), която измерва рентабилността на даден бизнес спрямо общите му активи. Това съотношение показва колко добре се представя една компания, като сравнява печалбата (чистата печалба), която генерира, с капитала, който е инвестирала в активи. съотношение, но използва оперативния доход в числителя за разлика от нетния доход. OROA се използва за определяне на оперативната ефективност на компанията чрез разкриване на размера на генерирания доход на долар, инвестиран в нейните оперативни активи. Той изключва активи, които не са част от обичайните му бизнес операции - например инвестиции в други компании, които може да притежава.

OROA може да се използва за сравнение с партньорски компании, използвани за определяне на тенденцията на ефективността на компанията и като индикатор за това колко добре една компания използва активите си, за да генерира оперативни приходи.

Още ресурси

Finance е официалният доставчик на глобалния финансов модел и анализ на оценката (FMVA) ™ FMVA® сертификация Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да помогне на всеки да стане финансов анализатор от световна класа . За да продължите да напредвате в кариерата си, допълнителните финансови ресурси по-долу ще бъдат полезни:

  • Неоперативни активи Неоперативни активи Неоперативни активи са активи, които не се изискват при нормалната дейност на даден бизнес, но въпреки това могат да генерират доход. Активите се записват в баланса и могат да бъдат изброени отделно или като част от оперативните активи. Неоперативните активи могат да бъдат инвестиции или активи, които могат да бъдат продадени за генериране на доход
  • Оперативен доход Оперативен доход Оперативният доход, наричан още оперативна печалба или печалба преди лихви и данъци (EBIT), е размерът на приходите, останал след приспадане на оперативните преки и непреки разходи. Разходите за лихви, приходите от лихви и други неоперативни източници на приходи не се вземат предвид при изчисляването на оперативните приходи
  • Възвръщаемост на нетните активи (RONA) Възвръщаемост на нетните активи (RONA) Коефициентът на възвръщаемост на нетните активи (RONA), мярка за финансови резултати, е алтернативна метрика на традиционното съотношение на възвръщаемост на активите. RONA измерва колко добре се представят дълготрайните активи и нетният оборотен капитал на компанията по отношение на генерирането на нетен доход. Възвръщаемостта на нетните активи обикновено се използва за капиталоемки компании
  • Видове активи Видове активи Общите видове активи включват текущи, нетекущи, физически, нематериални, оперативни и неактивни. Правилно идентифициране и