Одитен комитет - Преглед, регламенти, отговорности

Одитният комитет е група от борда на директорите на компанията, отговорна за надзора на процеса на финансово отчитане Вътрешно спрямо външно финансово отчитане Вътрешното и външното финансово отчитане идва с няколко разлики, за които всяка заинтересована страна трябва да знае. Вътрешното финансово отчитане е a. За да бъде успешен, одитният комитет трябва да е запознат с процесите и вътрешния контрол в организацията. Одитният комитет трябва да се координира с управленския екип, независимия одитор и вътрешните одитори, за да определи ефективността на въведените вътрешни контроли и процеси.

Одитен комитет

Регламент на одитния комитет

Съгласно Закона за Сарбейнс-Оксли от 2002 г. Законът за Сарбейнс Оксли Законът за Сарбейнс-Оксли е федерален закон на САЩ, който има за цел да защити инвеститорите, като направи корпоративните оповестявания по-надеждни и точни. , Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) прие правило, според което има определени изисквания на одитния комитет, които една компания трябва да изпълни, за да получи ценните книжа, регистрирани на национална борса. Изискванията включват следното:

 • Одитният комитет трябва да се състои от независими членове.
 • На одиторския комитет е възложена отговорността за избор и надзор на счетоводството на компанията.
 • Компенсация се предоставя на всеки външен одитор или независим одитор, ангажиран от одитния комитет.
 • На одиторския комитет се дава правомощието да включва съветници.
 • Трябва да има процеси за управление на жалби, свързани със счетоводните дейности на компанията.

Роли и отговорности на одитен комитет

Одитен комитет - Роли и отговорности

 1. Одитният комитет оценява анализа на важни въпроси и преценки, направени от ръководството във финансовите отчети. Ефектите от счетоводните и регулаторни инициативи върху финансовите отчети също се преглеждат от одитния комитет.
 2. Одитният комитет гарантира, че са налице подходящи политики и процеси за предотвратяване и идентифициране на измами, като присвояване на активи, корупция и измами с финансови отчети. Одитният комитет работи с ръководството, за да се увери, че са предприети необходимите стъпки за разкриване на измама Измамата се отнася до всяка измамна дейност, извършвана от физическо лице с цел да спечели нещо чрез средства, които нарушават закона. Една ключова дума в.
 3. Одитният комитет трябва да разбере отговорностите на ръководството по отношение на законите, регулиращи борбата с корупцията, и да определи дали съществуват подходящи политики и контрол за откриване и намаляване на рисковете, свързани с корупцията. Те трябва да са наясно със законите относно борбата с корупцията, като Закона за корупционни практики в САЩ (FCPA).
 4. Одитният комитет се среща с ръководството и независимия одитор, за да обсъди тримесечните и одитирани годишни финансови отчети на дружеството. Те също така преглеждат новинарските съобщения за приходите, заедно с финансовите подробности и препоръки, дадени на външни рейтингови агенции и анализатори.
 5. Мениджърският екип оценява и управлява риска, на който е изложена една компания. Одитният комитет не трябва да бъде претоварен с отговорността за пропускане на риска. Те са отговорни само за обсъждане и преглед на свързаните политики. На одиторския комитет в някои организации също може да бъде възложена отговорността за надзор на кибер риска.
 6. При сделките за сливания и придобивания данните, предоставени от одиторския комитет за финансите на компанията, вътрешния контрол и анализа на риска, осигуряват увереност относно точността и пълнотата на финансовата информация. Освен това, съгласно правилата на SEC съгласно Закона за Sarbanes-Oxley, след сливането, компаниите трябва да възприемат успешно интегриране на контрола на финансовата отчетност и контрола на оповестяването. В противен случай може да съществуват недостатъци и проблеми с контрола. Одитният комитет е отговорен за администрирането на интеграцията, за да осигури успешна сделка за сливания и придобивания.
 7. Одитният комитет назначава, наблюдава и компенсира независимия одитор. Няколко национални борси - като NASDAQ и NYSE Нюйоркска фондова борса (NYSE) Нюйоркската фондова борса (NYSE) е най-голямата борса за ценни книжа в света, като хоства 82% от S&P 500, както и 70 от най-големите корпорации в Светът. Това е публично търгувана компания, която предоставя платформа за покупко-продажба - избройте различни начини за комуникация, които да се следват от одитния комитет, като същевременно контролира независимите одитори. Комитетът и независимият одитор обикновено провеждат тримесечни срещи, за да обсъдят финансовата отчетност, вътрешния контрол и одита на фирмата.
 8. Някои национални борси за ценни книжа може да изискват от одитния комитет да наблюдава вътрешните одитори, да оценява тяхното представяне и да включва всички проблеми, свързани с изпълнението, в доклада, представен на борда. Одитният комитет е длъжен да провежда отделни срещи с вътрешните одитори.
 9. Одитният комитет администрира спазването на правилата и законодателството. Те работят с ръководството, за да гарантират, че политиките на компанията относно кодекса за поведение и етика отговарят на изискванията.
 10. Одитният комитет трябва да се координира с други комитети, за да разбере рисковете и отговорностите и ефекта върху финансовата отчетност. Той трябва да разбере и да разгледа въздействието на не-GAAP показатели, използвани за компенсация, върху оценката на риска.

Ключови продукти за вкъщи

 • Одитният комитет администрира финансовото отчитане на дадено дружество и свързаните с него рискове, вътрешния контрол, спазването и етиката.
 • Той трябва да се координира с ръководството и одиторите, за да изготви финансова отчетност, която да е в съответствие със счетоводните принципи. GAAP е изчерпателен набор от счетоводни практики, които са разработени съвместно от Съвета за финансови счетоводни стандарти (FASB) и политиките и.
 • За да се гарантира, че финансовите отчети са точни, одитният комитет трябва да е запознат с процесите и вътрешния контрол, въведени от ръководството на компанията.
 • Одитният комитет е отговорен за назначаването на отделни одитори, заедно с оценката на тяхното представяне и компенсация. В някои организации те могат да наблюдават и вътрешните одитори.

Още ресурси

Finance е официалният доставчик на сертифициран банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ Сертифициране на CBCA ™ Сертифицираният банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ е глобален стандарт за кредитни анализатори, който обхваща финанси, счетоводство, кредитен анализ, анализ на паричните потоци, моделиране на завети, изплащане на заеми и др. програма за сертифициране, предназначена да превърне всеки във финансов анализатор от световна класа.

За да продължите да учите и развивате знанията си за финансов анализ, горещо препоръчваме допълнителните ресурси по-долу:

 • Одиторски доклад Одиторски доклад Независим одиторски доклад е официално становище, издадено от външен или вътрешен одитор относно качеството и точността на финансовите отчети
 • Ръководство за съдебен одит Ръководство за съдебен одит Съдебният одит е подробен одит на записите на компанията, който ще се използва в съда в съдебно производство. Включени са всички счетоводители, адвокати и финансови специалисти. При такъв одит те ще търсят корупция, конфликт на интереси, подкуп, изнудване, присвояване на активи, финансови измами
 • Законова отговорност на одиторите Правна отговорност на одиторите Загрижеността относно правната отговорност на одиторите продължава да нараства всеки ден. Одиторите са изключително важни хора, тъй като в крайна сметка те са отговорни за повишаване на надеждността на финансовите отчети за всички видове външни потребители. Подобно на други професионалисти, те могат да бъдат изправени пред гражданска и наказателна отговорност
 • Комисия за ценни книжа и борси (SEC) Комисия за ценни книжа и борси (SEC) Комисията за ценни книжа и борси или SEC е независима агенция на федералното правителство на САЩ, която отговаря за прилагането на федералните закони за ценните книжа и за предлагането на правила за ценните книжа. Той също така отговаря за поддържането на индустрията на ценните книжа и борсите на фондове и опции