Ефективно управление - Общ преглед и ключови параметри

Управлението е неразделна част от всяка организация. Колко добре се управлява една организация при конкретни обстоятелства може да я направи или разбие. Следователно ефективното и ефикасно управление е единствената причина за успеха на всяка организация. Наложително е организацията да се стреми към ефективно управление.

Ефективно управление

Ефективните управленски практики често са отворен предмет в разговорите и обикновено са съобразени със специфичните нужди и изисквания на всяка организация. Съществуват обаче няколко често срещани параметъра, които най-често се вземат предвид при оценка на надеждността на управлението на организацията и определяне на това колко ефективно е управлението в действителност. Те включват фирмени резултати, организация в работната среда и развитие на служителите Обучение и развитие на служителите Обучението и развитието на служителите се отнасят до непрекъснатите усилия на една компания да повиши ефективността на своите служители. Компаниите се стремят да обучават и развиват служители, като използват множество образователни методи и програми. и удовлетворение.

Резюме :

  • Междуфирмените и вътрешнофирмени сравнения на фирмените резултати са най-често срещаните и много ефективни средства за оценка на ефективността на фирменото управление.
  • Ефективните умения за планиране и организация са други параметри, които могат да се използват за оценка на ефективността на управлението на компанията.
  • Удовлетвореността на служителите е друг параметър, който може да се използва, за да се оцени доколко ефективно е управлението на компанията в действителност. В допълнение към удовлетвореността на служителите, ефективното ръководство винаги ще се грижи да поддържа работната сила актуализирана с променящите се технологии и методи на работа и по този начин ще осигурява периодични сесии за обучение и курсове за тях .

Ефективно управление: Фирмени резултати

Фирмените резултати са най-очевидният и основен параметър, който се взема под внимание, за да се оцени доколко ефективно е управлението на организацията. Разглеждането на резултатите на организацията в продължение на няколко години (и тези на няколко други организации, работещи в същия бранш) от съществуващия мениджърски екип е от съществено значение за определяне дали тя е ефективна или не. Ако има положителен ръст в резултатите на компанията, това обикновено сочи към високата ефективност на мениджърския екип.

Въпреки това, с течение на годините, ако има само лек, макар и постоянен растеж, наблюдаван през дълъг период, това може да означава, че ръководството може да не използва ресурсите си с пълния си потенциал. Може просто да остави операциите на компанията да работят с обичайните си темпове, вместо да въвежда и изпробва нови техники, които биха могли да повишат резултатите експоненциално. Фирмените резултати, които могат да бъдат разгледани и могат да бъдат сравнени, са от няколко различни типа:

1. Финансови резултати

Финансовите резултати на компанията са най-ясните и кратки показатели за растежа и успеха на компанията. Финансов анализ под формата на финансови коефициенти Финансови коефициенти Финансовите коефициенти се създават с използване на числови стойности, взети от финансовите отчети, за да се получи значима информация за дадена компания, анализ на паричните потоци, анализ на рентабилността и няколко други са много полезни мерки, показващи ефективността на управлението и цялостния успех и растеж на компанията.

2. Разширяване и растеж

Финансов анализ Видове финансови анализи Финансовият анализ включва използването на финансови данни за оценка на представянето на компанията и отправяне на препоръки за това как тя може да се подобри в бъдеще. Финансовите анализатори извършват предимно работата си в Excel, като използват електронна таблица, за да анализират исторически данни и да правят прогнози. Видовете финансови анализи са най-често използваната форма на оценка. Разширяването и растежът обаче също са добри показатели за това колко ефективно е всъщност управлението на компанията. Ако компанията е успяла да разшири дейността си и да диверсифицира своите бизнес сегменти през годините, това е знак за растеж и постепенен успех, както и рентабилност за компанията. Това също е добър показател за това колко ефективно е всъщност управлението на компанията.

Ефективно управление: Организация в работната среда

Организацията е ключова за бизнес успеха. Без ефективно планиране и организация работната среда е случайна и по всяко време има въздух на несигурност. Ето защо ефективното планиране и организационните умения са други параметри, използвани за оценка на ефективността на управлението на компанията. Ако има добре заложен план, компанията има ясни цели и работи за постигането им. Следователно ефективното планиране и ефективната организация са от съществено значение за успеха на всяка институция.

Ефективно управление: Развитие и удовлетвореност на служителите

Удовлетвореността на служителите е друг параметър, който може да се използва, за да се оцени колко ефективно е управлението на компанията в действителност. Доказан факт е, че колкото по-високо е нивото на удовлетвореност сред служителите, толкова по-високо е нивото на изпълнение. Следователно, задължението на мениджърите на човешки ресурси е управлението на човешките ресурси Управлението на човешките ресурси (HRM) е общ термин за всички официални системи, създадени за подпомагане на управлението на служителите и другите заинтересовани страни в рамките на контрола на удовлетвореността на служителите. Периодичните проучвания и фирмените срещи и изходящи разговори са добро средство за оценка на удовлетвореността на служителите.

В допълнение към удовлетвореността на служителите, ефективното ръководство винаги ще се грижи да актуализира работната сила с променящите се технологии и методи на работа. Честотата на обучение и обучение на служителите е добро средство за оценка на ефективността на управлението на компанията. Изключително важно е да се провеждат обучителни сесии, за да се поддържа работната сила в крак с непрекъснато променящите се технологии и работната среда, което винаги ще допринесе положително за растежа и успеха на компанията.

Свързани четения

Finance е официалният доставчик на глобалния финансов модел и анализ на оценката (FMVA) ™ FMVA® сертификация Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да помогне на всеки да стане финансов анализатор от световна класа . За да продължите да напредвате в кариерата си, допълнителните финансови ресурси по-долу ще бъдат полезни:

  • Морал на служителя Морал на служителя Моралът на служителя се определя като цялостното удовлетворение, перспектива и чувство за благополучие, което служителят изпитва на работното място. С други думи, това се отнася до това как доволните служители се чувстват от работната си среда. Моралът на служителите е важен за много бизнеси поради неговия пряк ефект върху
  • Лидерски черти Лидерски черти Лидерски черти се отнасят до лични качества, които определят ефективните лидери. Лидерството се отнася до способността на човек или организация да насочва индивиди, екипи или организации към изпълнението на целите и задачите. Лидерството играе важна функция в управлението
  • Теории за управление Теории за управление Теориите за управление са концепции около препоръчаните стратегии за управление, които могат да включват инструменти като рамки и насоки, които могат да бъдат приложени в съвременните организации. Като цяло професионалистите няма да разчитат само на една теория за управлението
  • Курсове за корпоративно развитие