Финансово моделиране NCFM - Институт за корпоративни финанси

Курсът по финансово моделиране на NCFM ще провери вашите познания за изграждане на модели с бизнес казус на компания за финансови изследвания. NCFM предлага широка гама от курсове и модули по различни области на финансите, включително деривативен фючърсен договор. Фючърсният договор е споразумение за покупка или продажба на базисен актив на по-късна дата за предварително определена цена. Известен е и като дериват, тъй като бъдещите договори извличат стойността си от базисен актив. Инвеститорите могат да закупят правото да купят или продадат базовия актив на по-късна дата за предварително определена цена. , банково дело, съкровище, стоки, моделиране, управление, ценни книжа Публични ценни книжа Публичните ценни книжа или търгуемите ценни книжа са инвестиции, които се търгуват открито или лесно на пазара. Ценните книжа са или собствени, или дългови. , и още.Курсовете се предлагат чрез NSE India.

Финансово моделиране NCFM