Търговски баланс - определение, формула и пример

Търговският баланс (BOT), известен още като търговски баланс, се отнася до разликата между паричната стойност на вноса и износа на дадена държава за даден период от време. Положителното търговско салдо показва търговски излишък, докато отрицателното търговско салдо показва търговски дефицит. BOT е важен компонент при определянето на текущата сметка на дадена държава.

Търговски баланс

Формула

Формулата за изчисляване на търговския баланс е следната:

Формула за търговски баланс

Където:

  • Стойността на износа е стойността на стоките и услугите, които се продават на купувачи в други страни.
  • Стойността на вноса е стойността на стоките и услугите, които се купуват от продавачи в други страни.

Тълкуване на BOT за икономика

За заблудата на мнозина положителното или отрицателното търговско салдо не означава непременно здрава или слаба икономика. Дали положителният или отрицателният BOT е полезен за една икономика зависи, наред с другото, от участващите държави, решенията на търговската политика, продължителността на положителния или отрицателния BOT и размера на търговския дисбаланс.

Накратко, само стойността на BOT не дава голяма индикация за това колко добре се справя една икономика. Икономистите обикновено се съгласяват, че нито търговските излишъци, нито търговските дефицити са по същество „лоши“ или „добри“ за икономиката.

А положителното салдо се случва, когато износът> внос и е посочена като търговски излишък.

А отрицателен търговски баланс се случва, когато износът <внос и е посочена като търговски дефицит.

Търговски баланс

Търговският баланс между САЩ и Китай

Търговският дефицит на САЩ с Китай остава силно обсъждана тема сред политиците и учените. Търговският дефицит в САЩ продължава да нараства през годините, като се е увеличил до петмесечен връх през юли 2018 г.

За мнозина въпросът може да изглежда проблематичен. Няма обаче сериозни доказателства, че отрицателното салдо при внос / износ вреди на икономиката на Съединените щати. Всъщност американската икономика преживява едно от най-дългите си разраствания в историята.

Ключови продукти за вкъщи

  • Търговският баланс се отнася до разликата между износа и вноса на дадена държава.
  • Само тази цифра на търговията не дава голяма представа за действителното състояние на икономиката. (САЩ са пример за държава с дългогодишен търговски дефицит, но която в момента преживява едно от най-дългите си разраствания в историята).
  • Положителният BOT не означава непременно здрава икономика, нито отрицателният задължително показва слаба икономика.

Свързани четения

Finance предлага Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, за тези, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и напредвате в кариерата си, следните финансови ресурси ще ви бъдат полезни:

  • Съвкупно предлагане и търсене Съвкупно предлагане и търсене Съвкупното търсене и предлагане се отнася до понятието търсене и предлагане, но се прилага в макроикономически мащаб. Съвкупното предлагане и съвкупното търсене са както нанесени спрямо общото ниво на цените в дадена държава, така и общото количество стоки и услуги, обменени
  • Бариери пред влизането Бариерите пред влизането са пречките или пречките, които затрудняват навлизането на нови компании на даден пазар. Те могат да включват технологични предизвикателства, държавни разпоредби, патенти, начални разходи или изисквания за образование и лицензиране.
  • Брутен национален продукт (БВП) Брутният национален продукт Брутният национален продукт (БВП) е мярка за стойността на всички стоки и услуги, произведени от жители и предприятия на дадена държава. Той изчислява стойността на крайните продукти и услуги, произведени от жители на дадена държава, независимо от местоположението на производството.
  • Паритет на покупателна способност Паритет на покупателна способност Концепцията за паритет на покупателна способност (ПЧП) се използва за многостранно сравнение между националните доходи и жизнения стандарт на различните страни. Покупателната способност се измерва с цената на определена кошница със стоки и услуги. По този начин паритетът между две държави предполага, че единица валута в една държава ще купува