Нетен износ - преглед, как да се изчисли, значение

Нетният износ е разликата между стойността на вноса на страната и стойността на износа. То може да бъде както положително, така и отрицателно.

Нетен износ

Обобщение

 • Нетният износ е разликата между стойността на износа на дадена държава спрямо нейния внос.
 • Нетната стойност на износа може да бъде или положителна (търговски излишък), или отрицателна (търговски дефицит).
 • Променливата на нетния износ се използва за изчисляване на БВП на дадена държава.

Положителен срещу отрицателен нетен износ

Положителната цифра на нетния износ показва излишък в търговията на дадена страна. Това означава, че стойността на вноса на нацията е по-ниска от стойността на нейния износ. Страна с търговски излишък получава повече пари от чужд пазар, отколкото харчи.

Отрицателната нетна цифра на износа е търговски дефицит за дадена държава. Това означава, че общата стойност на вноса на страната е по-голяма от общата стойност на нейния износ. Страна с търговски дефицит харчи повече пари в чужд пазар Двустранно споразумение Двустранното споразумение, наричано още клирингова търговия или странична сделка, се отнася до споразумение между страни или държави, което има за цел да запази търговския дефицит на ниво, отколкото прави.

Как да изчислим нетния износ

Нетният износ на държава може да се изчисли, както следва:

Нетен износ = Стойност на износа - Стойност на вноса

Където:

 • Стойността на износа е количеството пари, генерирано от дадена държава за стоки и услуги Продукти и услуги Продуктът е осезаем елемент, който се пуска на пазара за придобиване, внимание или потребление, докато услугата е нематериален елемент, който произтича от от чужд пазар.
 • Стойността на вноса е сумата, която нацията е похарчила за услуги и стоки от други страни.

Да приемем например, че Малайзия изнася 1,89 млрд. Долара каучук и внася 250 млн. Долара каучук и 390 млн. Долара бензин от Индонезия.

Използвайки формулата по-горе, нетният износ на Малайзия се изчислява като:

Нетен износ = 1,89 милиарда долара - (250 милиона долара + 390 милиона долара) = 1,89 милиарда долара - 640 милиона долара

Нетен износ = 1,25 млрд. Долара

Нетният износ на Малайзия е 1,25 милиарда долара .

Значение на нетния износ

 • Променливата на нетния износ е много важна при изчисляването на БВП на дадена държава. Търговският излишък дава възможност да се добави нетен износ към БВП на страната.
 • Нетният износ може също да служи като мярка за финансово здраве на дадена държава. Страна с висока стойност на износа генерира доход от други страни. Той засилва финансовото състояние на тази държава, тъй като притокът на пари й дава възможност да търгува с други страни.

Как нетният износ се свързва с БВП

Брутният вътрешен продукт (БВП) е изчисление на пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги, генерирани от дадена държава за даден период от време. Има три начина за определяне или изчисляване на БВП на дадена държава. Те включват:

 • Подход за производство (или производство или добавена стойност)
 • Доходен подход
 • Разходен подход (най-често срещаният)

Разходен подход

Методът на разходите е система за измерване на брутния вътрешен продукт (БВП), която включва потребление, инвестиции, държавни разходи и нетен износ. Подходът дава номинален БВП Номинален БВП спрямо реалния БВП Номинален брутен вътрешен продукт (БВП) и Реалният БВП, както количествено определят общата стойност на всички стоки, произведени в дадена държава за една година. Реалният БВП обаче се коригира спрямо инфлацията, докато номиналният БВП не. , който след това трябва да бъде модифициран, за да отговори на инфлацията, като по този начин се произвежда действителният БВП.

Има четири основни кумулативни разходи за изчисляване на БВП: потребление на домакинствата, държавни разходи за стоки и услуги, бизнес инвестиции и нетен износ (които са еквивалентни на износ минус внос на стоки и услуги).

Изчисляване на БВП с помощта на разходния подход

БВП = C + I + G + (X - M)

Където:

 • В - Потребителски разходи за стоки и услуги
 • I - Разходи за инвеститори за бизнес капиталови стоки
 • Ж - Държавни разходи за обществени блага и услуги
 • X - Износ
 • М - Внос

Пример

Като се има предвид следната информация за Държава X:

 1. Потребителските разходи за първото тримесечие на годината са 950 000 щатски долара;
 2. Фиксираните инвестиционни разходи в икономиката възлизат на $ 359 000 (състоящи се от $ 140 000 за жилищни имоти, $ 90 000 за покупки на оборудване и $ 129 000 за инвестиции в запаси);
 3. Държавните разходи възлизат на 600 000 долара;
 4. Изнесени продукти на стойност 540 000 долара; и
 5. Внесени стоки на стойност 290 000 долара.

Изчислете нетния износ на страната и нейния БВП:

Нетен износ = $ 540 000 - $ 290 000

Нетен износ = $ 250,000

БВП = $ 950 000 + $ 359 000 + $ 600 000 + $ 250 000

БВП = 2,159 милиона долара

Държава X отчита излишък в търговията (нетен износ) от 250 000 долара , а нейният БВП е 2,159 милиона долара .

Още ресурси

Finance предлага сертифициран банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ Сертифициране на CBCA ™ Сертифицираният банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ е глобален стандарт за кредитни анализатори, който обхваща финанси, счетоводство, кредитен анализ, анализ на паричните потоци, моделиране на договори, заем изплащания и др. програма за сертифициране за тези, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и да напредвате в кариерата си, ще ви бъдат полезни следните ресурси:

 • Търговски баланс Търговски баланс (BOT) Търговският баланс (BOT), известен още като търговски баланс, се отнася до разликата между паричната стойност на вноса и износа на дадена държава за даден период от време. Положителното търговско салдо показва търговски излишък, докато отрицателното търговско салдо показва търговски дефицит.
 • Съвкупно предлагане и търсене Съвкупно предлагане и търсене Съвкупното търсене и предлагане се отнася до понятието търсене и предлагане, но се прилага в макроикономически мащаб. Съвкупното предлагане и съвкупното търсене са както нанесени спрямо общото ниво на цените в дадена държава, така и общото количество стоки и услуги, обменени
 • Формула на БВП Формула на БВП Формулата на БВП се състои от потребление, държавни разходи, инвестиции и нетен износ. Разбиваме формулата на БВП на стъпки в това ръководство. Брутният вътрешен продукт (БВП) е паричната стойност в местна валута на всички крайни икономически стоки и услуги, произведени в дадена държава през определен период от време.
 • Брутен национален продукт Брутният национален продукт Брутният национален продукт (БВП) е мярка за стойността на всички стоки и услуги, произведени от жители и предприятия на дадена държава. Той изчислява стойността на крайните продукти и услуги, произведени от жители на дадена държава, независимо от местоположението на производството.