Escheatment - Определение, история и процес, закони

Escheatment е процесът, чрез който непотърсени активи се предават на държавата. Всяка година много банкови сметки остават непотърсени и имотите остават изоставени. След определен период от време активите се предават на държавата.

Escheatment

След като имотът бъде поет от правителството, собственикът все още може да получи достъп до него, като подаде иск. Имотът може да бъде осезаем и нематериален, с нематериални активи Нематериални активи Според МСФО нематериалните активи са идентифицируеми, непарични активи без физическа същност. Както всички активи, нематериалните активи са тези, които се очаква да генерират икономическа възвръщаемост за компанията в бъдеще. Като дългосрочен актив това очакване надхвърля една година. е по-трудно да се възстанови. Законите за измама могат да бъдат общи и варират в зависимост от държавата. Тъй като всеки човек има свои права върху собствеността си, зависи от държавата да реши какво и кога изоставеното имущество се предава на държавата.

История на Escheatment

Процесът на ешетиране датира от Римската империя, въпреки че изследванията показват, че ешеатският закон може да е бил част от английската феодална система. През това време, когато някой умре и няма наследници на имуществото на починалия, то ще бъде дадено на суверена. Днес държавите и правителството заемат мястото на суверена.

Процесът на измама

Според правителствените разпоредби всички финансови институции трябва да докладват за всяко имущество, което е изоставено или оставено непотърсено след период от обикновено пет години. Но преди да го направят, фирмата трябва да положи активни усилия да намери собственика на изоставения имот. Ако обаче не могат да намерят собственика и имотът остане непотърсен за период от време, определен от държавата, задължението на бизнеса е да го докладва.

По време на процеса на ескиматиране, счетоводно записване Ръководство за записи в дневника Записите в дневника са градивните елементи на счетоводството, от отчитане до одитиране на записи в дневника (което се състои от дебити и кредити). Без подходящи записи в списанията финансовите отчети на компаниите биха били неточни и пълна бъркотия. се създава в книгите, срещу които собственикът на имота може да предяви иск. След като изоставеният имот стане държавна собственост, имотът се продава, а приходите стават държавни средства. Ако след това собственикът си върне собствеността, обикновено им се дава парична равностойност на стойността на имота към момента, в който е била поискана от държавата.

Държавата изисква лице да изпрати личната си информация, за да потвърди собствеността върху имота. След като информацията им бъде проверена, държавата ще предостави на собственика формуляр за иск, който трябва да попълни и предаде на държавата.

Закони за измама за изоставени банкови сметки

Собственици на банкови сметки и други финансови активи Финансови активи Финансовите активи се отнасят до активи, които произтичат от договорни споразумения за бъдещи парични потоци или от притежание на капиталови инструменти на друго предприятие. Ключ ще загуби правата си върху имота, ако бъде оставен изоставен за пет до седем години. Независимо от това колко дълго имуществото е останало непотърсено, бизнесът или финансовата институция трябва да положат усърдни усилия в проследяването на собственика на имота, преди да започне процеса на ескитиране.

Има много бизнеси, които банките и бизнесите могат да използват, за да проследят собствениците на имоти, като Националната асоциация на непотърсените имоти, която позволява на хората да търсят имот под техните имена. Уебсайтовете, които се занимават с непотърсено имущество, обикновено са свързани с правителството и се придържат към законите за измама.

Закони за измама на апартаменти и складови помещения

Когато освобождавате апартамент, има голяма вероятност някои имоти да бъдат изоставени. Наемодателят на имота трябва да се опита да се уговори да върне стоката на собственика. През това време предметите могат да се съхраняват и бившият наемател се таксува за мястото за съхранение.

Ако собственикът не успее да си върне имота след определен период от време, собственикът ще предаде имота на полицейското управление, което също ще се опита да намери собственика. Ако собственикът на стоката остане неоснователен, на наемодателя се дава пълна собственост върху имота.

Срокове за прилагане на законите за ешийтинг

Периодът от време, след който се инициира процесът на измама, може да варира в зависимост от държавата и вида на собствеността, която е изоставена. За по-малките вещи, които са останали в апартамент или складово помещение, времето за възстановяване на вещите е две до три седмици и допълнителен период, когато стоките се предават на полицията, която се опитва да намери собственика. За финансовите активи предоставеното време е по-дълго, тъй като процесът на ескитиране е по-сложен.

Още ресурси

Finance предлага Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, за тези, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и напредвате в кариерата си, следните финансови ресурси ще ви бъдат полезни:

  • Условен бенефициент Условен бенефициент Условен бенефициент е алтернативният бенефициер, определен от титуляра на сметката, който е настроен да получава постъпленията или ползите от даден финансов
  • Наследяване Наследяване Наследство се отнася до всички или част от активите на наследство, които се предават на наследниците след смъртта на собственика на наследството. Наследството може да е в
  • Завещание Завещание Завещание е правният и финансов процес, който настъпва след смъртта на дадено лице и се занимава конкретно с волята, собствеността и
  • Суброгация Суброгация Суброгация се отнася до практиката на заместване на една страна с друга в законова обстановка. По същество суброгацията предоставя законно право на трети