Марж на EBITDA - формула, определение и обяснение

Маржът на EBITDA е коефициент на рентабилност, който измерва колко печалба генерира компанията преди лихви, данъци, амортизация и амортизация, като процент от приходите. Марж на EBITDA = EBITDA / Приход.

Печалбите се изчисляват, като се вземат приходи от продажби и се приспадат оперативни разходи, като например себестойността на продадените стоки. Разгледайте стотици ръководства и ресурси. (COGS), продажби, общи и административни разходи (PSA), но с изключение на амортизацията и амортизацията.

Маржът не включва въздействието на капиталовата структура на компанията, непаричните разходи и данъците върху доходите. Това съотношение може да се използва заедно с други коефициенти на ливъридж. Коефициентът на ливъридж показва нивото на дълга на стопанския субект спрямо няколко други сметки в неговия баланс, отчет за доходите или отчет за паричните потоци. Шаблон на Excel и коефициенти на рентабилност за оценка на компания. За да научите повече, стартирайте онлайн курсовете по финанси на Finance сега!

Шаблон за марж на EBITDA

Изтеглете безплатния шаблон

Въведете вашето име и имейл във формата по-долу и изтеглете безплатния шаблон сега!

Каква е формулата за EBITDA марж?

Първата стъпка за изчисляване на EBITDA EBITDA EBITDA или Печалба преди лихва, данък, амортизация, амортизация е печалбата на компанията, преди да се направи някое от тези нетни приспадания. EBITDA се фокусира върху оперативните решения на бизнеса, тъй като разглежда доходността на бизнеса от основните операции преди въздействието на структурата на капитала. Пример за формула е получаването на печалба преди лихви и данъци (EBIT) от отчета за доходите. Следващата стъпка е да добавите обратно разходите за амортизация и амортизация (за да научите повече, сравнете EBIT срещу EBITDA EBIT срещу EBITDA EBIT срещу EBITDA - две много често срещани метрики, използвани във финансите и оценката на компанията. Има важни разлики, плюсове / минуси, които трябва да се разберат. EBIT означава: Печалба преди лихви и данъци. EBITDA означава: Печалба преди лихва, данъци, амортизация и амортизация. Примери,и ).

EBITDA = Оперативен доход (EBIT) + Амортизация + Амортизация

За изчисляване на съотношението EBITDA се използва следната формула:

EBITDA марж = EBITDA / нетни продажби

За да научите повече, стартирайте нашите онлайн курсове по финанси сега!

Примерно изчисление

Компанията LMN декларира нетна печалба, преди данъци и лихви, в размер на 3 млн. Долара за края на 2015 г. Нетните продажби, отчетени в отчета за приходите и разходите, показват сума от 5 млн. Долара. Амортизацията и амортизацията са общо $ 100 000.

Предвид цифрите, маржът на EBITDA се изчислява като 62%, което означава, че останалите 38% от приходите от продажби отчитат оперативните разходи (с изключение на амортизацията и амортизацията).

Колкото по-висок е маржът на EBITDA, толкова по-малки са оперативните разходи на компанията по отношение на общите приходи, което увеличава крайния резултат и води до по-печеливша дейност.

Какви са ползите от използването на маржа на EBITDA при определяне на рентабилността на бизнеса?

Маржът на EBITDA се счита за паричния марж на оперативната печалба на даден бизнес преди капиталовите разходи. Как да се изчисли CapEx - формула Това ръководство показва как да се изчисли CapEx чрез извеждане на формулата CapEx от отчета за приходите и баланса за финансово моделиране и анализ. , данъци и капиталова структура Структура на капитала Структурата на капитала се отнася до размера на дълга и / или собствения капитал, използвани от фирма за финансиране на нейните операции и финансиране на нейните активи. Взема се предвид капиталовата структура на фирмата. Той елиминира ефектите от непаричните разходи като амортизация и амортизация. Инвеститорите и собствениците могат да разберат колко пари се генерират за всеки долар от спечелените приходи и да използват маржа като еталон при сравняване на различни компании.

EBITDA се използва широко при сливания и придобивания Процес на сливания и придобивания на сливания Това ръководство ще ви преведе през всички стъпки в процеса на сливания и придобивания. Научете как се приключват сливанията и придобиванията и сделките. В това ръководство ще очертаем процеса на придобиване от началото до края, различните видове приобретатели (стратегически спрямо финансови покупки), значението на синергиите и транзакционните разходи на малкия бизнес, средния пазар Среден пазар Инвестиционни банки Среден пазар инвестиционните банки помагат на фирмите от средния пазар да набират собствен капитал, дълг и цялостни сливания и придобивания. Ето списък на най-добрите банки на средния пазар, обслужващи среден бизнес, които имат годишни приходи от $ 10 млн. До $ 500 млн. И 100 до 2000 служители. и големи публични компании. Не е необичайно да се правят корекции на EBITDA за нормализиране на измерването,позволявайки на купувачите да сравняват резултатите от един бизнес с друг.

Ниският марж на EBITDA показва, че бизнесът има проблеми с рентабилността, както и проблеми с паричния поток. От друга страна, относително високият марж на EBITDA означава, че бизнес печалбите са стабилни.

За да научите повече, стартирайте нашите онлайн курсове по финанси сега!

Какви са недостатъците на маржа на EBITDA?

Тъй като EBITDA изключва лихви по дълга Разходи за дълг Разходите по дълга са възвръщаемостта, която компанията предоставя на своите притежатели на дълга и кредиторите. Цената на дълга се използва при изчисленията на WACC за анализ на оценката. , непарични разходи, капиталови разходи и данъци Отчитане на данъците върху доходите Данъците върху доходите и неговото отчитане е ключова област на корпоративните финанси. Наличието на концептуално разбиране за отчитане на данъците върху дохода позволява на компанията да поддържа финансова гъвкавост. Данъкът е сложно поле за навигация и често обърква дори най-квалифицираните финансови анализатори. , това не предоставя непременно ясна оценка на това какво представлява генерирането на парични потоци за бизнеса. Като алтернатива инвеститорите трябва да разглеждат паричния поток от операции в отчета за паричните потоци,или изчислете безплатния паричен поток (научете повече в Ръководството за крайния паричен поток на финансите Ръководството за краен паричен поток (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Това е най-доброто ръководство за паричен поток, за да разберете разликите между EBITDA, паричния поток от операции (CF ), Свободен паричен поток (FCF), необезпечен свободен паричен поток или безплатен паричен поток към фирма (FCFF). Научете формулата, за да изчислите всеки и да ги извлечете от отчет за приходите, баланс или отчет за паричните потоци).

За компании с висока капитализация на дълга маржът на EBITDA не трябва да се прилага, тъй като по-голямата комбинация от дълг спрямо собствения капитал увеличава лихвените плащания и това трябва да бъде включено в анализа на съотношението за този вид бизнес.

Положителната EBITDA не означава непременно, че бизнес генерира пари. Това е така, защото EBITDA игнорира промените в оборотния капитал, които обикновено са необходими за развитието на бизнес. Освен това той не отчита капиталовите разходи, необходими за заместване на активите в баланса Баланс Балансът е един от трите основни финансови отчета. Тези отчети са ключови както за финансовото моделиране, така и за счетоводството. Счетоводният баланс показва общите активи на компанията и начина, по който тези активи се финансират чрез дълг или собствен капитал. Активи = Задължения + Собствен капитал.

И накрая, маржът на EBITDA не се признава в общоприетите счетоводни принципи - GAAP.

Известният инвеститор Уорън Бъфет изрази своята незаинтересованост Уорън Бъфет - EBITDA Уорън Бъфет е добре известен с това, че не харесва EBITDA. Уорън Бъфет е признат, че каза „Ръководството смята ли, че зъбната фея плаща за CapEx?“ При използването на EBITDA като метод за оценка Методи за оценка При оценяване на компанията като действащо предприятие се използват три основни метода за оценка: анализ на DCF, сравними компании , и предишни транзакции. Тези методи за оценка се използват при инвестиционно банкиране, проучване на акции, частни капиталови инвестиции, корпоративно развитие, сливания и придобивания, изкупуване с ливъридж и финанси.

Видео обяснение на маржа EBITDA

Гледайте това кратко видео, за да разберете бързо основните концепции, обхванати в това ръководство, включително дефиницията на EBITDA, формулата за EBITDA и пример за изчисление на EBTIDA.

Още ресурси

Благодарим ви, че прочетохте това ръководство за маржа на EBITDA. За да продължите да напредвате в кариерата си като сертифициран анализатор на финансово моделиране и оценка (FMVA), сертифициране на FMVA® Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, тези допълнителни финансови ресурси ще ви помогнат при пътуването:

  • Формула за пределни разходи Формулата за пределни разходи представлява допълнителните разходи, направени при производството на допълнителни единици стока или услуга. Формулата за пределни разходи = (промяна в разходите) / (промяна в количеството). Променливите разходи, включени в изчислението, са труд и материали, плюс увеличение на постоянните разходи, администрация, режийни разходи
  • Марж на безопасност Формула на марж на безопасност Маржът на безопасност е нивото на реалните продажби над точката на безубезност и се изчислява задължително, за да се избегнат загуби. Формулът за безопасност е равен на текущите продажби минус точката на безубезност, разделена на текущите продажби. Вижте примери и научете как да извършите анализа в това ръководство от Finance
  • EBITDA Multiple EBITDA Multiple Множеството EBITDA е финансово съотношение, което сравнява стойността на предприятието с годишния EBITDA. Този множител се използва за определяне на стойността на дадена компания и сравняването й със стойността на други подобни предприятия. Еднократно EBITDA на компанията осигурява нормализирано съотношение за разликите в структурата на капитала,
  • Покупка на марджин Покупка на марж Маржин търговия или покупка на марж означава да предлагате обезпечение, обикновено при вашия брокер, за заемане на средства за закупуване на ценни книжа. При акциите това може да означава и покупка на марджин, като се използва част от печалбата на отворени позиции във вашия портфейл за закупуване на допълнителни акции.