Организационно развитие - определение, ползи, процес

Организационното развитие може да се определи като методология, базирана на цели, използвана за иницииране на промяна на системите в даден обект. Организационното развитие се постига чрез промяна в комуникацията Комуникацията Да можеш да общуваш ефективно е едно от най-важните житейски умения за учене. Комуникацията се определя като прехвърляне на информация, за да се постигне по-голямо разбиране. Това може да стане гласово (чрез устен обмен), чрез писмени медии (книги, уебсайтове и списания), визуално (с помощта на графики, диаграми и карти) или невербални процеси или тяхната поддържаща структура. Изучаването на поведението на служителите дава възможност на специалистите да изследват и наблюдават работната среда и да очакват промяна, която след това се осъществява за постигане на стабилно организационно развитие.

Организационно развитие

Ползи от организационното развитие

Повишаването на производителността и ефективността носи много предимства. Един от най-добрите начини за насърчаване на положителни резултати в тези показатели е използването на добре обмислена структура за организационно развитие. Организационното развитие се използва за оборудване на организацията с подходящите инструменти, така че тя да може да се адаптира и да реагира положително (изгодно!) На промените на пазара. Ползите от организационното развитие включват следното:

1. Непрекъснато развитие

Субектите, които участват в организационното развитие, непрекъснато развиват своите бизнес модели. Организационното развитие създава постоянен модел на подобрение, при който стратегиите се разработват, оценяват, прилагат и оценяват за резултати и качество.

По същество процесът създава благоприятна среда, в която една компания може да възприеме промените, както вътрешно, така и външно. Промяната се използва за насърчаване на периодичното обновяване.

2. Повишена хоризонтална и вертикална комуникация

Значителна заслуга за организационното развитие е ефективната комуникация, взаимодействие и обратна връзка в организацията. Ефективната система за комуникация привежда служителите в съответствие с целите, ценностите и целите на компанията.

Отворената система за комуникация позволява на служителите да разберат значението на промяната в организацията. Активното организационно развитие увеличава комуникацията в организацията, като непрекъснато се споделя обратна връзка, за да се насърчи подобряването.

3. Растеж на служителите

Организационното развитие поставя значителен акцент върху ефективната комуникация, която се използва за насърчаване на служителите да извършват необходимите промени. Много промени в индустрията изискват програми за развитие на служителите Обучение и развитие на служителите Обучението и развитието на служителите се отнася до непрекъснатите усилия на една компания да повиши ефективността на своите служители. Компаниите се стремят да обучават и развиват служители, като използват множество образователни методи и програми. . В резултат на това много организации работят за подобряване на уменията на своите служители, за да ги снабдят с по-подходящи за пазара умения.

4. Подобряване на продуктите и услугите

Иновациите са едно от основните предимства на организационното развитие и са ключов фактор, допринасящ за подобряването на продуктите и услугите. Един от подходите за промяна е развитието на служителите - критичен фокус е наградата за мотивация и успех.

Успешното ангажиране на служителите води до увеличаване на иновациите и производителността. Чрез анализ на конкуренцията, очакванията на потребителите и проучване на пазара, организационното развитие насърчава промяната.

5. Увеличени маржове на печалба

Организационното развитие влияе на дъното по много различни начини. В резултат на повишената производителност и иновации, печалбата Нетният доход Нетният доход е ключова позиция, не само в отчета за доходите, но и във всичките три основни финансови отчета. Въпреки че се получава чрез отчета за доходите, нетната печалба се използва и в баланса, и в отчета за паричните потоци. и повишаване на ефективността. Разходите намаляват, защото организацията може по-добре да управлява текучеството на служителите и отсъствията от работа. След изравняването на целите на дадено предприятие той може да се съсредоточи изцяло върху развитието и качеството на продуктите и услугите, което води до подобрения в удовлетвореността на клиентите.

Процес на организационно развитие

Конвенционален подход в процеса на организационно развитие е моделът за изследване на действията. Този модел се използва от много организации за насочване на процеса на OD. Това включва това, което името му описва - изследвания и действия.

В процеса на OD обаче има много повече от просто изследвания и разработки. Има множество цикли, използвани за предаване на обратна връзка, което прави организацията по-отзивчива към промяната.

Компоненти на модела за изследване на действията

Моделът за изследователски действия включва шест ключови компонента:

1. Проблемна диагностика

Процесът на развитие на организацията започва с разпознаване на проблемите. Методът за диагностика обикновено е под формата на събиране на данни, оценка на причината, както и първоначално разследване за установяване на възможностите.

2. Обратна връзка и оценка

Стъпката за обратна връзка и оценка често включва правилно проучване на идентифицираните проблеми, така че да има дълбоко разбиране на настоящото предизвикателство. Това може да включва оценка на документи, фокус групи Фокус група Фокус група се състои от група лица, на които се задават въпроси относно тяхното мнение и отношение към определени продукти, услуги или концепции. , анкети на клиенти или служители, наемане на консултанти и интервюиране на настоящи служители. Събраната информация се използва за преоценка на предизвикателствата в първата стъпка.

3. Планиране

След като организацията дефинира и разбере предизвикателството си, се съставя план за действие. Планът определя всички интервенционни мерки, които се считат за подходящи за съответния проблем. Обикновено мерките включват такива неща като обучителни семинари, семинари, тиймбилдинг Тийм билдинг Тийм билдинг се отнася до дейностите, предприети от групи хора с цел повишаване на тяхната мотивация и стимулиране на сътрудничеството. Много хора използват взаимозаменяемите фрази „изграждане на екип“ и „работа в екип“. Те обаче са две различни понятия. Докато екипното изграждане поставя акцент върху създаването на групи и промяната на състава или структурата на екипите. Освен това измеримите цели, които определят очакваните резултати, са неразделна част от цялостния план.

4. Намеса и изпълнение

След като планът е въведен, фазата на намеса започва. Тъй като процесът на организационно развитие е сложен, процесите на внедряване са ключов елемент от модела. Като пример, ако класовете за обучение се предпочитат пред другите методи, резултатите от теста ще формират основата, върху която се оценява учебният процес. На този етап целта е да се осигурят необходимите промени. Ако случаят не е такъв, обратната връзка се оценява и използва, за да доведе до необходимата промяна.

5. Оценка

Веднага след завършване на плана за интервенция се оценява резултатът от промяната в организацията. Ако необходимата промяна не се осъществи, организацията търси причината. Извършват се корекции, за да се гарантира, че препятствието е премахнато.

6. Успех

Успехът означава, че е настъпила желаната промяна. Създаден е подходящ план и стандарти за ефективност, за да се гарантира, че новият превключвател е устойчив. Необходим е текущ мониторинг, за да се гарантира, че внесените промени ще продължат. Освен това, когато пазарите и организациите се променят, могат да възникнат нови проблеми, водещи до тласък за по-нататъшно развитие. Великите организации се развиват непрекъснато.

Финални мисли

Организационното развитие е от съществено значение, тъй като помага на организациите да преминат в по-продуктивна фаза. Промяната помага да се внесат нови идеи и начини за правене на нещата и тя гарантира, че дадено предприятие е иновативно и печелившо.

Още ресурси

Finance предлага Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, за тези, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и напредвате в кариерата си, следните финансови ресурси ще ви бъдат полезни:

  • Бюрокрация Бюрокрация Системата за поддържане на еднакъв авторитет в институциите и между тях е известна като бюрокрация. Бюрокрацията по същество означава да управлявате от офиса.
  • Корпоративна социална отговорност (КСО) Корпоративна социална отговорност (КСО) Корпоративната социална отговорност (КСО) се отнася до стратегии, които компаниите въвеждат в действие като част от корпоративното управление, предназначени да
  • Обяд и учене Обяд и учене Обядът и програмите за обучение понякога се наричат ​​сесии за учене на обяд или „кафяви торбички“ поради кафявите торбички, използвани за пренасяне на обяди. Повечето компании
  • Управление на качеството Управление на качеството Управлението на качеството е акт за надзор на различни дейности и задачи в рамките на организацията, за да се гарантира, че предлаганите продукти и услуги, както и