Финансов анализатор срещу актюер - Институт за корпоративни финанси

Работата на финансовия аласт е да събира, тълкува и анализира финансовата информация. Актюерът, за разлика от това, е човек, който измерва и оценява риска и вероятностите, използвайки актюерски науки. Една от основните разлики на финансовия анализатор спрямо актюера е, че първият работи в банковото дело или във финансовия екип на компания, а вторият работи за застрахователни компании. И двете професии се занимават с цифри от финансови анализатори се занимават с финансова информация, докато актюерите се занимават с анализ на риска.