Разпространение на иновациите - Категории на определение, обосновка и осиновители

Дифузията на иновациите (DOI) е теория, популяризирана от американския теоретик на комуникациите и социолог Еверет Роджърс през 1962 г., която има за цел да обясни как, защо и скоростта, с която даден продукт, услуга или процес се разпространява през населението или социалната система Купувач Видове Типове купувачи е набор от категории, които описват навиците на харчене на потребителите. Поведението на потребителите разкрива как да се хареса на хората с различни навици. С други думи, разпространението на иновации обяснява скоростта на разпространение на новите идеи и технологии. Теорията за разпространението на иновациите се използва широко от търговците Модел AIDA Моделът AIDA, който означава Модел за внимание, интерес, желание и действие, е модел за рекламен ефект, който идентифицира етапите, на които дадено лице може да разбере скоростта, с която е вероятно потребителите да приеме нов продукт или услуга.

Дифузия на иновациите

Обосновка зад дифузията на иновациите

Приемането на нов продукт, услуга или идея Нематериални активи Според МСФО нематериалните активи са идентифицируеми, непарични активи без физическа същност. Както всички активи, нематериалните активи са тези, които се очаква да генерират икономическа възвръщаемост за компанията в бъдеще. Като дългосрочен актив това очакване надхвърля една година. не е явление за една нощ - не се случва едновременно при всички хора в социалната система. Според изследванията потребителите, които възприемат иновация по-рано, показват различни характеристики, отколкото някой, който възприеме иновация по-късно. Следователно за маркетолозите е важно разбирането на характеристиките на всеки сегмент, които или ще помогнат, или ще попречат на приемането на иновация.

В теорията за разпространението на иновациите има пет категории осиновители:

  1. Иноватори : Характеризира се с тези, които искат да бъдат първите, които изпробват иновацията.
  2. Ранни осиновители : Характеризира се с тези, които се чувстват комфортно при промяната и възприемането на нови идеи.
  3. Ранно мнозинство : Характеризира се с онези, които възприемат нови иновации преди обикновения човек. Необходими са обаче доказателства, че иновацията работи преди тази категория да възприеме иновацията.
  4. Късно мнозинство : Характеризира се от онези, които са скептични към промяната и ще възприемат нововъведение едва след като бъде общоприето и прието от по-голямата част от населението.
  5. Изоставащи : Характеризира се от тези, които са много традиционни и консервативни - те са последните, които правят преминаването към нови технологии. Тази категория е най-трудната за обжалване.

Роджърс осигурява разпределението на петте категории осиновители, както следва: Иноваторите представляват първите 2,5% от групата, приели иновация, следвани от 13,5% като ранни осиновители, 34% като ранни мнозинства, 34% като късни мнозинства и накрая, 16 % като изостанали. Имайте предвид, че размерът на категорията изоставащи е много по-голяма от тази на категорията иноватори в противоположния край на спектъра.

Дифузия на иновациите - Диаграма на разпределението

Дифузия на иновации: Иноватори

Иноваторите са тези, които искат първи да придобият нов продукт или услуга. Те поемат риска, не са чувствителни към цените и са в състояние да се справят с висока степен на несигурност Волатилност Волатилността е мярка за скоростта на колебанията в цената на ценната книга във времето. Той посочва нивото на риск, свързано с ценовите промени на ценната книга. Инвеститорите и търговците изчисляват волатилността на ценната книга, за да оценят минали вариации в цените. Иноваторите са от решаващо значение за успеха на всеки нов продукт или услуга, тъй като те му помагат да спечели пазарно признание.

Например хората, които остават да пренощуват извън киносалона, за да закупят първото представяне на филм, се считат за новатори.

Дифузия на иновациите: Ранни осиновители

Ранните осиновители са тези, които не са толкова рискови, колкото иноваторите и обикновено изчакват, докато продуктът или услугата получат някои отзиви, преди да направят покупка. Ранните осиновители се наричат ​​„влиятелни лица“ или „лидери на общественото мнение“ и често се разглеждат като модели за подражание в тяхната социална система. Те са ключови за подпомагането на разпространението на даден продукт или услуга за постигане на „критична маса“.

Следователно, ако ранните внедрители на продукт или услуга са малки, общият брой на хората, които приемат продукта или услугата, вероятно също ще бъде малък. Хората, които изчакват няколко дни и прекарват известно време в четене на рецензии, преди да отидат да гледат филм, се считат за рано осиновители.

Разпространение на иновациите: ранно мнозинство

Ранните мнозинства представляват по-голямата част от пазара - 34%. Ранните мнозинства не поемат риск и обикновено изчакват, докато продукт или услуга бъдат тествани или използвани от доверен партньор. Тези хора са предпазливи и искат да закупят неща, които доказано работят.

Хората, които отиват на кино, след като е излязъл няколко седмици и са получили добри отзиви и са спечелили печалби от касата, са ранни мнозинства.

Дифузия на иновации: Късно мнозинство

Късните мнозинства също представляват важен процент от пазара - 34%. Късните мнозинства са последната голяма група потребители, които излизат на пазара. Те се считат за консервативни и често са технологично срамежливи, много чувствителни към разходите, скептични и предпазливи при извършване на покупка. В допълнение, закъснелите мнозинства често са подложени на натиск от партньори да закупят продукта или услугата.

Хората, които чакат филмът да стане достъпен онлайн или в Netflix, се считат за закъснели мнозинства.

Дифузия на иновациите: изоставащи

Изоставащите са последните, които приемат нов продукт или услуга. Те се възмущават от промяната и може да продължат да разчитат на традиционни продукти или услуги, докато вече не са налични. С други думи, те обикновено приемат новата технология само когато практически са принудени.

Изоставащите може би най-накрая хващат хитов филм, когато се показва по мрежовата телевизия.

Значение на дифузията на иновациите

Теорията за разпространението на иновациите обяснява скоростта, с която потребителите ще възприемат нов продукт или услуга. Следователно теорията помага на търговците да разберат как се появяват тенденциите и помага на компаниите при оценката на вероятността от успех или неуспех на новото им въвеждане. Използвайки теорията за разпространението на иновациите, фирмите могат да предвидят кои видове потребители ще закупят техния продукт / услуга и да създадат ефективни маркетингови стратегии, за да прокарат приемането във всяка категория.

Свързани четения

Finance е официалният доставчик на финансово моделиране и оценка на анализа (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да превърне всеки във финансов анализатор от световна класа. За да продължите да учите и развивате своите знания за финансов анализ, горещо препоръчваме допълнителните финансови ресурси по-долу:

  • Конкурентна интензивност Конкурентна интензивност Конкурентната интензивност може да се определи като степента, до която компаниите в даден отрасъл оказват натиск една върху друга. Известно ниво на конкуренция
  • Крива на търсенето Крива на търсенето Кривата на търсенето е линия, която показва колко единици стока или услуга ще бъдат закупени на различни цени. Цената се нанася върху вертикалната (Y) ос, докато количеството се нанася върху хоризонталната (X) ос.
  • Невидима ръка Невидима ръка Понятието "невидима ръка" е измислено от шотландския мислител на Просвещението Адам Смит. Той се отнася до невидимата пазарна сила, която довежда свободния пазар до равновесие с нивата на търсене и предлагане чрез действия на лични личности.
  • Мрежов ефект Мрежовият ефект е феномен, при който настоящите потребители на продукт или услуга се възползват по някакъв начин, когато продуктът или услугата са приети от допълнителни потребители. Този ефект се създава от много потребители, когато се добавя стойност към тяхното използване на продукта. Най-големият и най-известният пример за мрежов ефект е Интернет.