ROAS (възвръщаемост на разходите за реклама) - важни показатели за електронна търговия

ROAS означава „възвръщаемост на разходите за реклама“, много популярна финансова метрика в частност в света на дигиталния маркетинг и подобна алтернативна метрика на ROI, или „възвръщаемост на инвестициите“. ROAS се използва често в бизнеса за електронна търговия за оценка на ефективността на маркетингова кампания.

Трябва да се отбележи, че високата възвръщаемост на разходите за реклама не означава непременно, че дадена компания е печеливша, тъй като има много други разходи, които трябва да бъдат приспаднати, преди да се определи марж на нетна печалба на компанията. Този показател обаче показва съществуващата връзка между рекламните усилия и приходите.

В допълнение към измерването на това колко общо ефективна е рекламата на компанията по отношение на генерирането на продажби, ROAS може да се използва и за сравняване на ефективността на разходите на една маркетингова кампания с друга. Например, рекламна кампания „А“ може да генерира двойно по-голямо увеличение на обема на продажбите, отколкото рекламна кампания „Б“, но ако кампания „Б“ струва само една пета от цената на кампания „А“, тогава „Б“ е по-рентабилни разходи за реклама.

Някои рекламни усилия могат да увеличат общите продажби, без да се подобри измеримо рентабилността, докато други усилия могат да покажат значителен ръст на маржа на нетната печалба, въпреки че продажбите само леко се покачват. Това може да се дължи на факта, че кампания „Б” спомага предимно за увеличаване на продажбите на продукти с много високи маржове на печалба.

Пример за възвръщаемост на ROAS на разходите за реклама

Какво представлява формулата за ROAS?

По-долу е формулата за възвръщаемост на разходите за реклама:

Доходни долари / Рекламни разходи за долари

Вижте пример в Excel тук.

Примерно изчисление

Една компания за електронна търговия харчи 100 000 долара за кампания в Google AdWords и генерира 250 000 долара от продажби на продукти на своя уебсайт, директно от тези реклами.

Приходи = 250 000 долара

Реклама = 100 000 долара

= 250 000 $ / 100 000 $

ROAS = 2,5

Ако ROAS> 1, тогава поне покривате маркетинговите си разходи с приходи, но вероятно губите пари след приспадане на разходите. В общи линии, ROAS от 3 или повече - което означава, че всеки един долар, похарчен за реклама генерира три долара приходи - се счита за „добър“. Какво представлява желаната ROAS варира значително в зависимост от индустрията, вида на бизнеса, размера на бизнеса и т.н. Както при повечето финансови показатели, изследването на ROAS на компанията е най-значимо в сравнение с други много подобни компании и със собствената финансова история на компанията . Фирма, която постепенно увеличава своя брой от 4 на 7 през първите си пет години в бизнеса, очевидно се подобрява и прави по-ефективни в провеждането на икономически ефективни маркетингови кампании.

Предизвикателства с ROAS

Приходите от реклами не е задължително добър показател за икономическа изгода, тъй като възвръщаемостта на разходите за реклама може да се счита за показател за суета. Метриката на суетата е цифра, която мениджърите / собствениците предпочитат най-вече поради егото и това не е задължително да допринася за дългосрочната жизнеспособност на бизнеса.

По-добра метрика за използване може да бъде нещо като марж на вноската, който е равен на приходи минус променливи разходи, например разходи за продадени стоки (COGS) Счетоводство Нашите счетоводни ръководства и ресурси са ръководства за самообучение, за да научите счетоводството и финансите сами темпо. Разгледайте стотици ръководства и ресурси. и доставка. За много предприятия за електронна търговия цената на продадените стоки и доставката са големи разходи и може да не оставят голяма част от нетната възвръщаемост.

За да научите повече за ROAS и маржа на вноските, разгледайте нашия онлайн курс за финансово моделиране на електронната търговия. Този курс ще ви покаже стъпка по стъпка как да моделирате икономиката на маркетингова кампания за бизнес за електронна търговия.

Повече учене

Благодарим Ви, че прочетохте това ръководство за Възвръщаемост на разходите за реклама. За да научите повече за други начини за измерване на възвръщаемостта на инвестициите за корпорации, разгледайте следните финансови ресурси:

  • Съотношение LTV / CAC Съотношение CAC LTV Съотношението LTV / CAC сравнява средната цена за придобиване на клиент със средната стойност на живота на клиента. Съотношението се използва в електронната търговия и SaaS
  • Степен на препятствие Дефиниция на скорост на препятствие Степента на препятствие, която е известна още като минимално допустима норма на възвръщаемост (MARR), е минимално необходимата норма на възвръщаемост или целевата норма, която инвеститорите очакват да получат при инвестиция. Размерът се определя чрез оценка на цената на капитала, свързаните рискове, текущите възможности за разширяване на бизнеса, доходността за подобни инвестиции и други фактори
  • Възвръщаемост на активите Възвръщаемост на активите и ROA формула ROA формула. Възвръщаемостта на активите (ROA) е вид показател за възвръщаемост на инвестициите (ROI), който измерва рентабилността на даден бизнес спрямо общите му активи. Това съотношение показва колко добре се представя една компания, като сравнява печалбата (чистата печалба), която генерира, с капитала, който е инвестирала в активи.
  • Възвръщаемост на собствения капитал Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) е мярка за рентабилността на компанията, която взема годишната възвръщаемост на компанията (нетен доход), разделена на стойността на общия собствен капитал на акционерите (т.е. 12%). ROE комбинира отчета за доходите и баланса, тъй като нетният доход или печалба се сравняват с капитала на акционерите.
  • Какво е финансово моделиране Какво е финансово моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел.
  • Финансово моделиране за манекени Финансово моделиране за начинаещи Финансовото моделиране за начинаещи е нашето уводно ръководство за финансово моделиране - ние обхващаме как да изградим модел, формули на Excel, най-добри практики и др.

За да научите повече за финансовата кариера, използвайте нашата интерактивна карта за кариера.